Распоред на светите Миси

Распоред на cветите Миси:

НЕДЕЛА:

10.30 – катедрала

12.00 – катедрала, миса на англиски јазик

18.00 – катедрала

Работни денови:

18.00 – катедрала

Спомен куќа на Мајка Тереза:

Вторник  во 08.00

Свети Јосип, Бит Пазар:

Среда во 08.00

_____________________________               

RKT ŽUPNI URED

PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Raspored svetih Misa:

NEDJELJA:

10.30 – katedrala

12.00 – katedrala, misa na engleskom jeziku

18.00 – katedrala

Radnim danom:

18.00 – katedrala

Spomen kuća Majke Terezije:

Utorkom u 08.00

Sveti Josip,  Bit Pazar:

Srijedom u 08.00

_____________________________               

Time Table for Masses:

SUNDAY:

10.30 AM – Cathedral

12.00 PM – Cathedral, Mass in English

06.00 PM – Cathedral

Daily Mass:

06.00 PM – Cathedral

Memorial House of Mother Teresa:

Tuesday  at 08.00 AM

St. Joseph, Bit Pazar:

Wednesday at 08.00 AM

_____________________________               

Благослов на децата и призив на Светиот дух за новата веронаучна година

Во неделата на 2 октомври 2022, светата миса во скопската катедрала беше посветена на сите деца од парохијата кои ќе ја започнат новата веронаучна година. Во оваа прилика децата имаа можност да ги принесат даровите на олтарот, а на крајот на мисата родителите и децата од парохијата примија посебен благослов.

Им посакуваме успешна и од Светиот дух инспирирана нова веронаучна година!